X
تبلیغات
رایتل

این تصاویر در روی یک سنگ قبر در بشکرد حک شده است که  

 

دارای یک قصّه یا اتّفاق می باشد شما دوستان می توانید داستان   

 

 خیالی خودتان یا آن چه که از این نقّاشی به ذهنتان می رسد    

  در چند خط بنویسید